VALG

Der er pt. ikke nogle publicerede materialer i dette bibliotek.

Nedenfor finder du en række spørgsmål og svar vedr. den nye VALG-løsning.

Yderligere spørgsmål og svar findes i FAQ'en på VALG-infosiden, hvor alt kommunikations- og implementeringsmateriale udstilles. Adgang til infositet gives via den fælleskommunale adgangsstyring (context handler) i den enkelte myndighed.

Får du ikke svar på dine spørgsmål her, er du altid velkommen til at skrive til valg@kombit.dk, eller læse mere om VALG-løsningen her.

Generelt om VALG

Nej, kun de fem landsdækkende valg er med:

  • Folketingsvalg
  • Kommunalvalg
  • Regionsrådsvalg
  • Europa-Parlamentsvalg
  • Folkeafstemninger.

For øvrige valg findes der andre løsninger på markedet.

For at sikre gennemsigtighed i kommunikationen, kommunikerer VALG-projektet altid til projektlederen, så denne får al information om projektet. Nyhedsbreve fra projektet bliver sendt til både projektleder, faglig leder, projektejer og kontaktpersoner (samt cc til kommunens KOMBIT-funktionspostkasse).

Bestilling af hullet papir lyder til at være én af de serviceydelser, som KMD tidligere har tilbudt. Det er ikke en del af VALG-løsningen, men kan være et område, hvor kommunerne kan finde et samarbejde.

Brevstemmer er en del af valghandlingen, og er derfor også med i VALG-løsningen.

VALG-projektet kender ikke detaljeret til servicebrevene, men til information vil VALG-Infositet og KOMBIT's generelle kommunikations- og informationskanaler blive brugt. Projektet er fuldt opmærksomme på kommunernes behov for information.

Økonomien er fastlagt som en borgerpris, og alle kommuner har indgået tilslutningsaftaler med KOMBIT.

Emnet har været behandlet i projektets styregruppe, hvor flere kommuner er repræsenteret. Det har ikke været muligt at fremskynde tidsplanen, så Europa-Parlamentsvalget i 2024 kunne være det første valg, uden samtidig at introducere væsentlige risici for kvaliteten af løsningen. En første ibrugtagning ifm. et uvarslet valg ville være tilsvarende risikofyldt og ikke velegnet til ibrugtagning af et nyt system. Styregruppen har derfor besluttet at fastholde den nuværende tidsplan, hvor det første valg forventeligt er KV/RV i 2025.

Som en del af transitionsaftalen med KMD kan KOMBIT på vegne af kommunerne forlænge aftalen med KMD om afvikling af valg, indtil den nye VALG-løsning er klar til brug.

KOMBIT og KMD mødes jævnligt for at koordinere overgangen til den nye VALG-løsning.

Nej, VALG-løsningen indeholder ikke mulighed for digital afstemning, da dette af eksperter og et flertal i Folketinget vurderes som mindre sikkert i forhold til den nuværende valgafvikling, hvor man på alle afstemningssteder har mulighed for selv at tjekke tal og beregninger i VALG-løsningen. Det er helt afgørende, at VALG-løsningen understøtter den høje tillid, der er til valg i Danmark. Ifølge internationale undersøgelser er Danmark det land i verden, der har den højeste integritet omkring valghandlingen. Derfor er kvalitet, lovmedholdelighed og sikkerhed de parametre, som styregruppen vægter højest i projektet.

Indkøb af it-udstyr bør planlægges så tæt som muligt på den planlagte brug af udstyret. Hardwarekrav til VALG-lokal kan findes i et dokument på Infositet.

Det er vigtigt at pointere, at kommunerne kan anvende eksisterende it-udstyr, hvis det opfylder de krav, der stilles til udstyret på afstemningsstederne. Det anvendte udstyr er lig det udstyr påkrævet i KMD løsningen. Der vil skulle anskaffes standard bærbare PC’er med Windows operativsystem, kablet netværk, håndscanner og en printer pr. afstemningssted. Antallet af bærbare computere og scannere afhænger af størrelsen af de enkelte afstemningssteder.

Servicedesken er åben fra 0-24 i 2 dage før et valg til 2 dage efter et valg. Ved kommunal- og regionsrådsvalg dog fra 2 dage før valget til 4 dage efter valget.

Funktionalitet

Når resultaterne er indtastet, udfører systemet de kontroller, som i dag ligger i kommunernes excel-ark, og viser, hvor der er uoverensstemmelser. Der vil således ikke være behov for først at registrere resultaterne i excel-arkene og dernæst overføre dem til VALG-central.

Der er ikke forbindelse fra VALG-lokal til VALG-central, hvor resultater fra den foreløbige optælling og fintællingen, herunder stemmeseddelregnskab og valgdeltagelse skal indtastes, men via en normal medarbejder-PC med internetforbindelse, kan valgsekretæren logge på VALG-central fra afstemningsstedet og indtaste oplysningerne.

VALG-løsningen vil som udgangspunkt håndtere de samme opgaver som valgsystemet fra KMD. Der er dog indbygget en række forbedringer i VALG-løsningen, herunder:

Brugervenlighed

Der er høje krav til løsningens brugervenlighed, da den skal kunne anvendes lejlighedsvis også af brugere, der ikke før har gennemført valg.

Digitalt afstemningsmiljø

Digitalt afstemningsmiljø er standard i VALG-løsningen, men det er stadig muligt at anvende papirvalglister på alle - eller udvalgte - afstemningssteder i kommunen. Ved at benytte digitale valglister automatiseres indberetningen af vælgerdeltagelsen til Danmarks Statistik, og der er mulighed for, at valgdeltagelsen kan opgøres løbende på de enkelte afstemningssteder.

Muligheder på afstemningsstedet

Det er muligt at føre stemmeseddelregnskab og udskrive erstatningsvalgkort fra det digitale afstemningsmiljø. Ved den foreløbige optælling kan kommunen vælge at indtelefonere resultatet af optællingen fra afstemningsstedet og indtaste dem fra et centralt sted i kommunen (fx rådhuset), eller tilgå VALG-central fra afstemningsstedet og indtaste resultaterne direkte i løsningen.

Brevstemmeprotokol og markering af brevstemmer i valglisten

Digital brevstemmeprotokol er standard i VALG-løsningen. Løsningen understøtter den lovpligtige registrering af modtagne brevstemmer i brevstemmeprotokollen og afmærkning af personer, der har brevstemt i valglisten.

Snitflade med resultater til fx medier, forskere, myndigheder og offentligheden

Det er muligt for tredjeparter, fx medier, myndigheder, forskere og offentligheden at koble sig op til løsningen og hente valgresultater uden beregning.

Ja, delvist. VALG-løsningen danner en liste med kandidatlister/partier og kandidater, som fremgår i den rækkefølge, som de skal stå i på stemmesedlen. Kandidater markeres med ’fed skrift’ ved folketingsvalg, hvis opstillingsformen kræver det, men ellers fremgår listen uden layout. Listen kan downloades fra systemet og sendes til kommunens trykker, der er ansvarlig for, at layout og tryk af stemmesedlen lever op til lovgivningen på området.

Løsningen danner valgkort og sender dem til print hos en central printleverandør, der er fælles for alle kommuner. Print og udsendelse af valgkort håndteres i særskilte udbud. I løsningen (VALG-lokal) kan kommunerne udskrive blanke valgkort og erstatningsvalgkort.

Udrulning og implementering

Udrulningen sker ved ét pilotrul (Q1 2024) og tre efterfølgende ordinære rul (Q3 2024). Udrulningen forløber dermed trinvis og let forskudt til en gruppe af myndigheder ad gangen. Pilotmyndighederne er de myndigheder, der først implementerer VALG. Piloterne spiller derfor en vigtig rolle i forhold til at kvalitetssikre de produkter og leverancer, Netcompany støtter myndighedernes implementering med. Pilotmyndighedernes kommentarer bliver løbende indarbejdet i de materialer, øvrige myndigheder senere skal anvende til deres implementering.

Holstebro-, København-, Langeland-, Ringsted- og Aabenraa kommuner samt Region H, Indenrigsministeriet og Ankestyrelsen er pilotmyndigheder på pilotudrulningen af løsningen i første kvartal 2024.

KOMBIT samarbejder tæt og løbende med repræsentanter for de myndigheder, der skal bruge VALG-løsningen. Fra foråret 2022 har KOMBIT involveret kommuner, regioner, Ankestyrelsen og Indenrigsministeriet i tilblivelsen af implementerings- og udrulningsmaterialer, indhold i e-læring samt vejledninger og procedurer for at sikre, at disse bliver udarbejdet med udgangspunkt i myndighedernes arbejdsgange og behov. Det sker i regi af projektets implementeringsarbejdsgruppe, som både kommer med input til og kvalitetssikrer de materialer, Netcompany udarbejder - inden de tages i brug. Involvering i forhold til implementeringen sker løbende gennem hele projektperioden via bl.a. netværksmøder og webinarer.

Netcompany har det overordnede ansvar for en succesfuld udrulning til alle myndigheder. Det betyder, at Netcompany leverer udrulningsbistand og konkrete udrulningsprodukter. Via myndighedernes tilslutningsaftaler har myndighederne tilsluttet sig at medvirke aktivt og skabe grundlaget for udrulningen af systemet.

Økonomi

Indkøbet af den nye VALG-løsning forventes ikke at medføre en øget udgift for kommunerne sammenlignet med i dag, og dermed vil mange kommuner ikke skulle finde ekstra finansiering til afholdelse af valg efter idriftsættelsen af det nye system.

Løbende betaling for valgsystemet
Kommunernes løbende betaling for det nye valgsystem bliver på kr. 5,30 pr. borger pr. år. 

Der er mellem KL og Danske Regioner indgået aftale om, at regionerne bidrager med en andel svarende til 1,45% af de samlede udgifter til valgsystemet. Som følge heraf betaler regionerne samlet kr. 413.000 pr. år. I aftalens løbetid.

Print og porto
Den enkelte kommune skal, som hidtil, afholde udgifter til print og distribution (porto) af valgkort.

KOMBIT har startet processen med at gennemføre et udbud af print af valgkort på kommunernes vegne. Til prisen for print af valgkort er det aftalt, at KOMBIT opkræver et mindre beløb til dækning af omkostninger til at gennemføre udbuddet samt administration af den aftale der vil blive indgået. Udbuddet forventes afsluttes ultimo 2023.

KOMBIT har på kommunernes vegne indgået aftale om distribution, og som følge heraf går omkostningen til distribution direkte videre til den enkelte kommune.

Omkostningerne til gennemførelse af udbud af print af valgkort, administration af aftale, samt omkostninger til distribution afregnes, når udbuddet er gennemført efter kommunernes indbyggertal pr. den 31.12 året før.

Andre omkostninger
Andre omkostninger relateret til valghandlingen (fx fremstilling af stemmesedler, opslag, lokalt ressourceforbrug m.m.) er ikke dækket af betalingen til KOMBIT. Endvidere er der mulighed for at rekvirere såkaldte tilkøbsydelser fra systemleverandøren - fx uddannelse af nye medarbejdere.

Udgifter til afstemningssteder der benytter digitale valglister
Udover den løbende betaling skal kommunerne påregne udgifter til it-udstyr i forbindelse med afholdelse af test af den nye VALG-løsning (prøvevalg og skyggevalg), og når den nye VALG-løsning går i drift. Udstyr indkøbt til test af den nye VALG-løsning vil kunne genbruges, når løsningen går i drift.

Det benyttede udstyr er lig det udstyr der anvendes ved den eksisterende løsning, dvs. bærbare computere og kablet netværk. Den nye løsning baserer sig ikke på mobile enheder, hvilket betyder at fremmøderegistrering sker via håndscanner tilsluttet bærbar computer. Selve softwaren afvikles på standard Windows operativsystem.

Selvom digitale valglister som standard stilles til rådighed for alle kommuner med den nye VALG-løsning, vil kommunerne også fremover kunne vælge ikke at benytte digitale valglister på alle afstemningssteder. Det gælder fx, hvis en kommune ikke ligger inde med - eller ønsker at indkøbe det nødvendige it-udstyr, som digitale valglister kræver, til alle afstemningssteder.

Det betyder, at de afstemningssteder, der vælger at fortsætte med manuel fremmøderegistrering, ikke får behov for at indkøbe og installere it-udstyr til brug for løsningen på de valgsteder, hvor løsningen ikke anvendes. Dermed vil kommuner, der kun ønsker at benytte digitale valglister på større afstemningssteder, kunne begrænse deres indkøb af it-udstyr. I mange tilfælde vil kommunerne kunne genbruge allerede indkøbt it-udstyr.

Hvis der indkøbes nyt it-udstyr, vil dette udstyr også kunne benyttes til andre opgaver i kommunen imellem to valg.

Såfremt en kommune ikke anvender digitale valglister (VALG-lokal) på alle valgsteder, skal kommunen efter afholdelse af valget efterregistrere valgkortene i den centrale del af VALG-løsningen, så data kan sendes til Danmarks Statistik.

Betaling for VALG-løsningen sker fra idriftsættelsen af løsningen. Kommunernes og regionernes bidrag forfalder halvårligt og faktureres i februar og september. Første bidrag opkræves ved første halvårlige termin efter løsningens idriftsættelse – forventet medio 2025.

 

KOMBIT har anlagt et fremadskuende princip, der estimerer flere valg, end der historisk har været.

Derfor beregnes betalingen ud fra en forventning om 1,5 valg/år i stedet for de historiske gennemsnitlige 1,04 valg/år.

KOMBIT anvender indbyggerantal som beregningsenhed, hvorimod KMD anvendte afregning pr. valg. KOMBITs model skaber budgetsikkerhed for kommuner og regioner, hvilket ikke på samme måde gjorde sig gældende for betalingen af KMDs valgløsning ved flere valg end 1,04 valg pr. år. 

Projektet skal ikke generere overskud. Hvis kommunernes betaling medfører et overskud, vil styregruppen på baggrund af en indstilling fra KOMBIT tage stilling til, hvorvidt overskuddet skal anvendes til at nedbringe kommunernes betaling eller bruges til videreudviklingsaktiviteter, som forbedrer løsningen.

Ja, rabatten følger afregningsmodellen for monopolbruddet. KL's bestyrelse har besluttet en afregningsmodel for monopolbrudsløsningerne, som baseres på indbyggertallet i kommunen, dog således at der kun betales 50 % for indbyggertallet over 150.000.

Den nye VALG-løsning er en omfattende løsning, der kun benyttes få gange i løbet af bindingsperioden. Derfor giver det ingen mening at udvikle et nyt system efter få ganges brug.

Kontrakten med leverandøren af VALG-løsningen har en kontraktperiode på 4 år med mulighed for forlængelse på op til 5 gange 2 år, altså 14 år i alt. Løsningen skal derfor i genudbud senest efter 14 år fra idriftsættelse.

Dette giver efter KOMBITs mening den størst mulige fleksibilitet og tilgodeser de muligheder, der vil være for at genudbyde hele løsningen eller dele af den, hvis dette vurderes som værende i kommunernes interesse.

Kommunerne er dog stadigvæk forpligtiget til at betale 5,30 pr. år i hele bindingsperiodens 10 år, uanset om hele eller dele af løsningen genudbydes inden for kontraktperioden.

Kontakt

Kim Larsen
Projektchef
Teknik, Miljø og Borgerservice