Information

For leverandører

KOMBIT er kommunernes fælles it-selskab og vi har som én af vores visioner, at vi skal styrke konkurrence og sikre flere leverandører på det kommunale it-marked. Det skyldes ikke et ønske om konkurrence alene for konkurrencens skyld, men at vi tror på, at øget konkurrence er én af vejene til bedre og billigere it til kommunerne.

KOMBITs målsætning for samarbejdet med leverandører er derfor at bygge bro mellem kommunernes fælles it-behov og leverandørernes muligheder for at levere bedre og billigere it.

Vi har eksisteret siden 2009 og i siden starten købt over 20 fælleskommunale it-løsninger ind til landets kommuner. Vores leverandører repræsenterer et meget bredt udsnit af det danske marked, med en bred portefølje af viden og kompetence.

KOMBIT har gennemført monopolbruddet og med implementeringen af strategien 2023+ skal vi udvide vores portefølje af løsninger og købe ind på nye områder. Derfor fortsætter vi den gode og tætte markedsdialog.

Leverandørerne bliver hørt i KOMBIT

For KOMBIT er det vigtigt at skabe positive relationer til it-leverandørerne. Vi vil gerne understøtte mangfoldigheden i markedet, og derfor har vi og kommunerne en indlysende interesse i at lytte til markedets signaler vedrørende fx. forretningsmodeller, udbudsformer, teknologier og generelle emner vedrørende it-leverancer til kommunerne.

Dette gør vi fx i forbindelse med vores udbud, hvor interesserede leverandører inviteres til dialog i KOMBIT om løsningen der skal indkøbes. KOMBIT vælger ofte udbud med forhandling for at fortsætte og understøtte den gode leverandørdialog.

Når it-løsninger er indkøbt, udviklet og i drift, fortsætter dialogen med fokus på vedligehold, videreudvikling og lovvedligehold af løsningen.

Udbud i KOMBIT

For at sikre at KOMBITs udbudsprocesser er effektive og nemme at administrere og bruge, sker alle KOMBITs udbud elektronisk via udbudssystemet EU-Supplys Complete Tender Management platform (CTM).

For at kunne deltage i udbud fra KOMBIT er det et krav, at tilbudsgivere er registreret i CTM. Vi anbefaler, at mulige tilbudsgivere sørger for at blive registreret, så de er klar, når udbud bliver offentliggjort.

Registrering kan ske via nedenstående link. Klik på “online registrering” og gennemfør registreringen. Der er naturligvis ingen omkostninger forbundet med registreringen, support eller selve tilbudsgivningen.

Gå til EU-Supply

Leverandørkontakt i KOMBIT

Igennem vores leverandørkontakt sikrer KOMBIT, at markedet kan levere de rigtige løsninger til kommunerne. Vores dialog med leverandørerne har særligt fokus på følgende fokusområder:

  • Undersøgelse af markedet på områder hvor KOMBIT overvejer at igangsætte udbud
  • Sikring af snitflader til eksisterende løsninger i forbindelse med udbud vedrørende nye løsninger
  • Leverandørstyring i forbindelse med indgåede udviklings- og driftskontrakter

KOMBITs afdeling for Forretningsudvikling og Indkøb varetager i samarbejde med KL desuden koordinationen med SKI i forbindelse med indhold og tilrettelæggelse af udbud.

Afdelingen fører desuden den overordnede dialog med nuværende og potentielle rådgivere og leverandører til KOMBIT. Rådgivere og leverandører er velkomne til at kontakte os for at høre nærmere om kommende annonceringer af opgaver og generelt om KOMBITs projektportefølje.

Inge Speiermann-Vognsen
Chef for Forretningsudvikling & Indkøb

Fakta om udbud

Ved indkøb over en vis størrelse - som er fastsæt i de såkaldte tærskelværdier - skal disse konkurrenceudsættes. Konsekvensen heraf er, at kommuner ikke kan købe it-løsninger direkte hos en leverandør, selvom der løsningen opfylder kommunens behov. Kontrakter over den gældende tærskelværdi skal derfor sendes i udbud.  

Ligebehandlingsprincippet

KOMBIT har naturligvis særlige forpligtigelser i forbindelse med tilrettelæggelsen af dialogen med de enkelte leverandører, således at ingen enkelte virksomheder har mulighed for at opnå særlig fortrinsstilling. Derfor gælder der i forbindelse med udbud, både EU-udbud og andre former for udbud, et ligebehandlingsprincip.

Inhabilitet kan ramme en potentiel leverandør, hvis denne har fået en større viden om opgaven og dermed en bedre chance for at vinde udbuddet end de øvrige virksomheder. En potentiel leverandør kan fx have fået denne viden hvis han har haft en teknisk dialog med KOMBIT om udformningen af udbudsmaterialet. I tilfælde af inhabilitet udelukkes virksomheden fra at deltage i udbuddet. Dette er en konsekvens af ligebehandlingsprincippet.

Vil du gerne levere til kommunerne?

Det kommunale marked for it-løsninger er stort – både i antal af løsninger – og ikke mindst i størrelsen på de samlede indkøb. Derfor er det kommunale it-marked et spændende og attraktivt sted for mange leverandører. Som ny leverandør kan det dog godt opfattes som værende svært at komme ind på. Nedenstående anbefalinger kan overvejes hvis du som ny (eller eksisterende) leverandør ønsker at komme i betragtning som leverandør via et af KOMBITs udbud:

Forbered dig, og sæt dig ind i udbudsregler og ikke mindst den kommunale problemstilling, som der ønskes løst via et indkøb. Godt forarbejde vil altid øge din chance for at komme i betragtning.

Hvis du bliver fravalgt på grund af fejl i dit tilbudsmateriale, eller ikke besvarer de krav der stilles, har du forspildt en potentiel mulighed for at komme ind på et spændende marked, samtidig med, at du forgæves har investeret ressourcer og tid i at udarbejde et tilbud.

Du kan som leverandør altid byde på et af vores udbud, men du vil kun gå videre fra prækvalifikationen til selve udbudsfasen, hvis du vurderes som værende blandt de bedste. Du bør derfor deltage aktivt i den markedsdialog som KOMBIT afholder før opstart af et udbud. I denne fase indhenter KOMBIT viden om markedet, løsninger, teknologier, klimapåvirkning m.m.

Når KOMBIT har tilstrækkelig viden om emnet og har valgt udbudsform, udarbejdet kravspecifikation m.m. indkalder vi til dialogmøder, hvor du som leverandør har mulighed for at kommentere på materialet, og dermed kan påvirke den endelige udformning. Dette giver dig som mulig leverandør gode muligheder for at afgive det bedst mulige tilbud.

KOMBIT vælger oftest at udbyde vores aftaler som EU-Udbud, og erfaringsmæssigt er det en stor opgave for leverandører at skrive et tilbud. Det er ikke nok at være ekspert inden for et givent fagområde, som leverandør skal du også evne at skrive det gode tilbud der svarer på de krav der er. Og der er kun en vinder.